www.valoracorp.com

emergia està participada majoritàriament per la Corporació Financera Valora, a través de la seva divisió private equity.

Amb activitats des de 1998 a través de les diferents companyies que la formen, la Corporació Financera Valora es va constituir sota aquesta denominació al 2001.

La Corporació canalitza les seves inversions a través d'una triple vessant estructurada en sus divisions Financera, Immobiliària i Private Equity. 

Com a tal, la missió de la Corporació Financera Valora es centra en la generació de nous negocis a través de la reinversió dels beneficis obtinguts per les empreses que la formen, diversificant així els riscos, complint amb l'objectiu de preservar i augmentar el seu patrimoni. Tot això amb l'afany d'incrementar encara més la seva solidesa, contribuint d'aquesta manera no només a l'estabilitat de les seves empreses i clients, sinó, com a conseqüència d'això últim, a generar múltiples llocs de treball, ajudar al creixement econòmic espanyol i donar lloc a noves oportunitats empresarials en diferents sectors.

D'altra banda, donada la seva destacada presència mundial, la Corporació promou així mateix el desenvolupament internacional de les activitats comercials del país.

Els valors que guien cadascuna de les activitats i decisions de la Corporació Financera Valora són: la rendibilitat, l'encert, el benestar, la responsabilitat, la transparència, l'experiència i la projecció. Aquests conceptes orienten a la Corporació en el camí a recórrer definit per la seva missió.