La consultoria es pot resumir com una forma de solucionar problemes o millorar processos de negoci. Les diferències respecte a altres formes d'abordar -lo radiquen en la participació d´un consultor, de manera que aquesta figura és part essencial en l'èxit del projecte.

El nostre consultor és en realitat un "change manager", ja que el seu rol té el paper principal de facilitar la determinació de la necessitat del canvi i la planificació i aplicació d'aquest.

L'objectiu estratègic del nostre change manager és el de dotar a l'organització la seva pròpia capacitat de canvi, que permeti donar consistència a la millora contínua.

Lluny del concepte tradicional, participen com un col · laborador de l'empresa, incloent en el projecte la participació directa i interactiva dels membres de l'organització. És el nostre concepte de Consultoria Col · laborativa.

Les garanties del nostre equip de change managers es basen en gran mesura en la seva àmplia experiència de més de 15 anys, les tècniques i eines desenvolupades i la seva transferència a les organitzacions com a mètode.