Parlar d'eco és parlar de Business Intelligence escalable. És el nostre sistema de gestió operativa, orientat al mesurament i transformació del negoci a través dels seus indicadors clau, partint des de la mínima unitat productiva: l'assessor.

Els resultats obtinguts en els indicadors definits són acumulats en cada nivell de gestió, oferint una perspectiva estratègica del negoci en tots els seus vessants.

Permet, amb una periodicitat mínima diària:
  • realitzar anàlisis de resultats individuals i / o cosolidats
  • verificar el compliment dels objectius marcats
  • identificar desviacions i causes arrel
  • activar les palanques necessàries per corregir aquestes desviacions
Dirigir l'operació desde eco permet detectar, d'una manera ràpida i visual, on són les desviacions, les necessitats i les tendències en tots els nivells del negoci.

eco és el nostre sistema de gestió integral que integra, estructura i guia la presa de decisions, combinant una metodologia d'anàlisi de causa-arrel amb la implantació de les millors pràctiques de l'organització.