A emergia disposem de solucions dedicades al recobrament d'impagats amistós o no contenciós, amb el clar objectiu d'aconseguir que el deutor pagui com més aviat millor de forma voluntària.
L'actuació immediata eleva les possibilitats de recobrament a un 80%.

Mitjançant gestors de cobrament experimentats, emergia té la capacitat d'actuar des de la primera devolució fins a esgotar totes les possibilitats de recobrament amistós, utilitzant els canals més adequats en funció de l'antiguitat del deute, l'històric del client i l'efectivitat provada. Comptem amb programes de desenvolupament d'habilitats necessàries per sol · licitar el pagament de forma directa i natural, evitant situacions conflictives, però obligant al deutor a complir amb les seves obligacions.

L´identificació del perfil de deutor és bàsica per aplicar l'estratègia de negociació adequada, de manera que la segmentació, segons tipologia i definició d'expectatives d'èxit en el primer contacte és crucial.

Targetes de crèdit Descoberts
Quotes impagades:préstecs personals, de consum, hipoteques, automòbils... Particulars Professionals Persones jurídiques
Intencionals Fortuïts Despistats Venjatius
Import Antiguitat Solvència
Reincidència
CausesLes nostres solucions de recobrament no contenciós s'assenten en els següents aspectes clau:

1. Anàlisi i segmentació
  • Estratègia
  • Especialització
  • Pautes de priorització
  • Etc.
3. Perfil del gestor
  • Selecció
  • Formació
  • Desenvolupament d'habilitats
  • Etc.
5. Gestió d´il·localizatbles
 
2. Argumentació
  • Comunicació persuasiva
  • Negociació col · lectiva
  • Polítiques de pagament
    permeses
  • Etc.
4. Velocitat i proactivitat
  • Immediatesa
  • Regularitat
  • Progressivitat
  • Constància
  • Credibilitat